- :: عالم همه قطره اند و دریاست حسین ، خوبان همه بنده اند و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین


تاریخ انتشار: 1401/05/12


شکیبا باشید...

موقعیت دبیرستان

 

آمار بازدید ها