- :: دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

کارنامه نوبت اول

لینک دانلود

تاریخ انتشار: 1401/11/04


شکیبا باشید...

موقعیت دبیرستان

 

آمار بازدید ها