- :: دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

کادر اداری دبیرستان


تاریخ انتشار: 1401/08/16


شکیبا باشید...

آمار بازدید ها